Politinio komiteto „Biržų atgimimas“ Garbės kodeksas

1 straipsnis. Garbės kodekso samprata

1.1.  Visuomeninio politinio komiteto „Biržų atgimimas“ Garbės kodeksas (toliau - Kodeksas) yra bendrosios etikos ir moralės principų visuma, kurių laikymasis užtikrina visuomeninio politinio komiteto „Biržų atgimimas“ (toliau - Komiteto) garbingą kandidato į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ir išrinkto savivaldybės tarybos nario vardą. 

1.2. Kodeksas reglamentuoja  kandidatų į Biržų rajono savivaldybės tarybą ir išrinktų nuo komiteto „Biržų atgimimas“  Biržų rajono savivaldybės tarybos narių:

1)  etikos principus;

2)  garbę ir moralę; 

3)  elgesio taisykles bei principus;

4)  tarpusavio narių ir kandidatų santykius, santykius su kitomis politinėmis organizacijomis,  valstybinėmis institucijomis ir organizacijomis, taip pat santykius su kitais visuomenes atstovais.

1.3.  Garbingas elgesys – kandidato į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ir išrinkto nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos nario poelgių visuma, kuri neprieštarauja visuomenėje pripažintoms ir galiojančioms moralės ir/ar teisės normoms.

1.4.  Kodekso tikslas – nustatyti veiklos ir elgesio principus, kurių privalo laikytis Komitetą atstovaujantys kandidatai į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ir išrinkti nuo Komiteto Biržų rajono savivaldybės tarybos nariai, ne tik  vykdydami Komiteto pavestas užduotis, ar dalyvaudami komiteto veikloje, bet  ir atlikdami darbą Biržų rajono savivaldybės taryboje.    

2 straipsnis. Visuomeninio politinio komiteto „Biržų atgimimas“ kandidatų į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ir išrinktų nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narių veiklos ir elgesio principai:

2.1. Komiteto narių veiklos principus nustato visuomeninio politinio komiteto „Biržų atgimimas“ įstatai.

2.2. Visuomeninio politinio komiteto „Biržų atgimimas“  nario garbingo elgesio principai yra:

   1)  Pagarba žmogui, bendruomenėms ir valstybei. Vykdydamas veiklą, Komitetą atstovaujantis kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys turi būti teisingas ir sąžiningas, gerbti kolegų teises bei laisves, garbingai elgtis bet kokiu atveju;

   2)  Objektyvumas. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys privalo būti nešališku, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis; 

   3)  Garbingas elgesys. Komiteto  kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys privalo elgtis garbingai ir nežeminant savęs ir/ar kitų, nedalyvauti neteisėtuose, neetiškuose ir negarbinguose sandoriuose, netoleruoti kolegų neteisėtų veiksmų;

    4)  Kolegiškumas. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys nuolat tobulinasi ir dalinasi žiniomis su mažesnę darbo patirtį turinčiais kolegomis;

    5)  Sąžiningumas. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys privalo tesėti duotus pažadus, nesiimti apgaulės ir sukčiavimo, slaptų derybų ar suokalbių su kitomis politinėmis organizacijomis; Išrinktas komiteto kandidatas įsipareigoja dirbti komiteto frakcijoje Biržų rajono savivaldybės taryboje; Nuspręndęs palikti frakciją, išrinktas Komiteto kandidatas privalo atsisakyti tarybos nario mandato ir perleisti jį sekančiam pagal eilės tvarką esančiam kandidatui.   

    6)  Kompetencija. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys gali imtis tų veiklos sričių, kuriose turi pakankamai žinių ir patirties. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys, vykdydamas veiklą, privalo vadovautis įstatymais;

    7)  Konfidencialumas. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys privalo saugoti Komitete gautą neviešą informaciją ir jos neskleisti;

    8)  Solidarumas. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys laikosi  solidarumo principo. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys saugo savo garbę ir prestižą, būna solidarus gindamas savo kolegas nuo nepagrįstos kritikos;

     9) Aktyvumas. Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys pagal galimybes aktyviai dalyvauja visuomeninio politinio komiteto “Biržų atgimimas”  veikloje, sąžiningai atlieka pavestas visuomenines pareigas Komitete .

3 straipsnis. Atsakomybė

Pasirašydamas Garbės kodeksą,  Komiteto kandidatas į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktas nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos narys įsipareigoja atsisakyti Biržų rajono savivaldybės tarybos nario mandato, jei bus užfiksuotas Garbės kodekso pažeidimas;

Turėdama Garbės kodekso reikalavimų pažeidimo faktus, poveikio priemonę  Komiteto kandidatui į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinktam nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos nariui nustato Komiteto Taryba balsų dauguma. Tarybos sprendimas galutinis ir neginčijamas.

4 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

4.1.  Komiteto kandidatai į Biržų rajono savivaldybės tarybos narius ar išrinkti nuo komiteto „Biržų atgimimas“ savivaldybės tarybos nariai, žinodami kodekso suformuluotus ir patvirtintus elgesio principus, galės visą dėmesį skirti savo gebėjimų tobulinimui ir naudingos veiklos Komitete vystymui.  

4.2. Šis Kodeksas priimamas, papildomas, keičiamas visuomeninio politinio komiteto “Biržų atgimimas” Tarybos nutarimu.

.